ا- ژئوپلیتیک با ضریب 3

1

احمدی پور، زهرا؛ بدیعی، مرجان؛ (1381).  ژئوپلیتیک انتقادی؛ مجلةمدرس دانشکدة علوم انسانی، دورة ششم، شمارة چهارم (پیاپی 27)، زمستان 1381. (مهم)

2

رادن، کتلین و شلی، فرد؛ (1383). ژئوپلیتیک فراگیر. ترجمه علیرضا فرشچی و حمید رضا رهنما. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه. (مهم)

3

حافظ نیا، محمد رضا؛ (1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. تهران: انتشارات پاپلی. (مهم)

4

حافظ نیا، محمد رضا، (1384). ژئوپلیتیک، علم یا گفتمان: یک تردید فلسفی. مجموعه مقالات نخستین گنگرة علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران. (مهم)

5

عزتی، عزت الله؛ (1379): ژئواستراتژی، تهران: انتشارات سمت.

6

هپل، لسلی؛ تجدید حیات ژئوپلیتیک، ترجمه دره میرحیدر. ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره 48 – 47.

7

ژئوپلیتیک ایران بعد از جنگ سرد: فرصت ها و چالش ها. محمدرضا حافظ نیا. (مهم)

8

میر حیدر، دره، (1377).  ژئوپلیتیک: ارائه تعریفی جدید. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال سیزدهم، شماره 4. مشهد: زمستان 1377. (مهم)

9

میر حیدرة، دره. (1383). سیری در تحولات ژئوپلیتیک. مجموعه مقالات کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران. (مهم)

10

دادس، کلاوس (1384). ژئوژلیتیک در جهان متغیر. ترجمه زهرا احمدی پور با همکاری عطاا… عبدی. انتشارات دانش بلاغ. (مهم)

11

اتوتایل، ژئاروید و دیگران (1379). اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم. ترجمه محمد رضا حافظ نیا و هاشم نصیری. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. (مهم)

12

عزتی، عزت الله؛ (1379).  ژئوپلیتیک؛ تهران:انتشارات سمت. (مهم)

13

مجتهد زاده، پیروز؛ (1381).  جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی؛ سمت، تهران. (مهم)

14

قوام، عبدالعلی، (1370). اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل. تهران: سمت. (مهم)

15

اکوست، ایو و ژیبلن، بئتریس، (1378). عوامل و اندیشه ها در ژئوپلیتیک، ترجمه علی فراستی. تهران: نشر آمن. (مهم)

16

نظام ژئوپلیتیک جهانی. برنارد سوئل کوهن. ترجمه عباس کاردان. سال 1387. انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات بین­المللی ابرار معاصر.  (مهم)

                          

2- نظریه های جغرافیای سیاسی با ضریب 3

1

مویر، ریچارد؛ (1379). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی؛ ترجمة درة میر حیدر با همکاری سید یحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل. (مهم)

2

مجتهد زاده، پیروز؛ (1381).  جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی؛ سمت، تهران. (مهم)

3

تیلور، پیتر و جانستون، جان (1386). مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی. ترجمة زهرا پیشگایی فرد و رسول اکبری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (مهم)

4

Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc. (مهم)

5

Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited. (مهم)

3- حغرافیای سیاسی ایران با ضریب 3

1

شمس، اسماعیل و یزدانی، سهراب؛ (1384). بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت – ملت ایران. فصلنامه مدرس. دوره نهم. شماره اول. پیاپی 38. (مهم)

2

فولر، گراهام؛ (1377). قبله عالم ژئوپلیتیک ایران؛ ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز. (مهم)

3

کریمی پور، یدالله؛ آذربایجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.

4

کاتم، ریچارد؛ (1378). ناسیونالیسم در ایران؛ ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات کویر.

5

کریمی پور، یدالله؛ (1379).  ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)؛ تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم. (مهم)

6

کامران، حسن و کریمی پور، یدالله، (1381).  مقدمه ای بر علت وجودی ایران جدید. فصلنامه مدرس. دوره 6. شماره 2. تابستان 1381. (مهم)

7

کریمی پور، یدالله؛ (1381). مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایران جلد نخست: وضع موجود. تهران: انجمن جغرافیایی ایران. (مهم)

8

مجتهد زاده، پیروز؛ (1379).  ایده های ژئوپلیتیک و واقعیت های ایرانی؛ تهران: نشر نی. (مهم)

9

حافظ نیا محمدرضا (1381). جغرافیای سیاسی ایران. انتشارات سمت  (مهم).

10

مجتهدزاده، پیروز (1386). دموکراسی و هویت ایرانی. تهران: انتشارات کویر. (مهم)

11

تیلور، پیتر و جانستون، جان (1386). مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی. ترجمة زهرا پیشگایی فرد و رسول اکبری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (مهم).

4- فلسفة جغرافیا و مکتب های جغرافیایی با ضریب 2

1

شکویی، حسین؛ (1378). اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد اول)؛ انتشارات گیتاشناسی، تهران:

2

شکویی، حسین؛ (1378). اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلددوم)؛ انتشارات گیتاشناسی، تهران:

3

حافظ نیا، محمد رضا؛ (1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. تهران: انتشارات پاپلی.

4

مجتهد زاده، پیروز؛ (1381).  جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی؛ سمت، تهران

5- متون تخصصی با ضریب 2

1

جزوة متون تخصصی دورة کارشناسی ارشد دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی

2

تسلط به متون تخصصی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک (مهم)

3

Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited. (مهم)

4

Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc. (مهم)

5

Mojtahedzadeh, Pirouz (2006). “Boundary Politics and International Boundaries of Iran” Universal Publishers Boca Raton, Florida USA (مهم)

6

Boundary Politics and International Boundaries of Iran Author & Editor: Dr. Pirouz Mojtahed – Zadeh Universal Publishers Boca Raton, Florida USA, 2006.

6- روش تحقیق با ضریب 2

1

حافظ نیا، محمدرضا (1385). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت. (مهم)

2

حافظ نیا، محمدرضا (1385). جزوة کلاسی روش تحقیق در جغرافیای سیاسی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. (مهم)

منبع: www.geo-politics.blogfa.com